Stanoven dne: 18.5.2023 od 14.30 – 17.00 hod

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23, pro školní rok 2023 / 2024

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2023
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.

Březen - voláme jaro 
 
pátek 3. 3. – Den divoké přírody, pouze pro děti z MŠ
 
úterý 7. 3. – Školkový bál - prosíme rodiče, aby donesli malé občerstvení, akce pro děti z DS i MŠ
 
pátek 10. 3. – Od 9.00 návštěva německých kamarádů v naší mateřské škole a společný dopolední program - akce pro děti z MŠ
 
úterý 21. 3. – Světový den poezie - recitační soutěž - pouze pro děti z MŠ
 
pondělí 27. 3. – Projekt lidé okolo nás -  Den kultury s klienty - projekt MŠ

Akce na leden

6. 1. TŘI KRÁLOVÉ – zvyky a tradice

11. 1. OLYPMIÁDA v Mš

20. 1. DEN TUČŇÁKŮ ( prosíme, aby děti přišly v černobílem) nebo můžete překvapit kreativitou

ZIMNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – PANÍ ZIMA

VEN CHODÍME ZA KAŽDÉHO POČASÍ - PROSÍME O VHODNÉ OBLEČENÍ!!!!!!

Milí rodiče,
v únoru nás čekají tyto společné akce: 

čtvrtek 2.2.:  beseda o zvířatech v lese - akce pro děti z MŠ
 
pondělí 13.2.: Den rádia - akce pro děti z MŠ
 
úterý 21.2.: Karneval pro děti z DS i MŠ - kostýmy sebou
 
pondělí 27.2.: Projekt Lidé okolo nás - pro děti z MŠ
 
Od února se opět pravidelně rozeběhne výuka německého jazyka - čtvrtky rána s paní učitelkou Podrazilovou a pondělky odpoledne pro pokročilé děti z MŠ jednou za 14 dní.

Milí rodiče, 
v prosinci nás čeká mnoho krásných vánočních akcí: 

čtvrtek 1.12.: společné vánoční focení
 
pondělí 5.12.: přijde do školky Mikuláš
 
pondělí 12.12.: Projekt Lidé okolo nás (akce pouze pro děti z mateřské školy)
 
úterý 13.12.:  Malá vánoční venkovní besídka - Spolu u stromečku - čeká nás krátké vystoupení dětí včetně ukázky výuky německého jazyka, společné zpívání koled, pohoštění u čaje ad.
Čas: od 16.15
Prosíme rodiče, aby přinesli na tuto společnou akci MŠ i DS malé občerstvení.
 
čtvrtek 15.12.: vánoční besídka dětí v MŠ i DS - společné rozdání dárků
 
Děti z mateřské školy plní během prosince úkoly z adventního kalendáře a dále jsou zapojeny do projektu Výroba ozdoby na vánoční stromeček v Raspenavě.
Přejeme Vám za celý kolektiv MŠ i DS krásné a klidné vánoční svátky.