10. 6. funpark – pouze MŠ ( 60kč )
24. 6. výlet do dětského koutku – pouze MŠ
27. 6. besídka MŠ od 16:10 + Zahradní slavnost – (MŠ + DS)

Připomínáme, že od 1. 7–5. 7. 2024 je školka zavřená.

3. 5. Den Slunce MŠ i DS 
20. 5. Den včel MŠ i DS 
31. 5. Oslava ke dni dětí MŠ i DS 
 
Dobrovolný úkol na květen dopravní školička- cestování, značky, dopravní prostředky.

Stanoven dne: 16.5.2024 od 14.00 – 17.00 hod

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23, 
pro školní rok  2024 / 2025

Kritéria zápisu:
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025
1) Věk dítěte – počítáno k 31.8.2024
2)  Sourozenec– sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.

 

2. 4. Velikonoční zajíček v zahradě MŠ i DS 

22. 4. den Země  MŠ

30. 4. čarodějnice MŠ i DS

Dle počasí sadba květin, zeleniny atd.

Dobrovolný úkol na duben – život v trávě 

Přejeme všem krásné Velikonoční svátky

11.–15. 3. duhový týden – prosíme,aby děti přišly oblečený v barvě na daný den. ( Viz.fotka)
22. 3. den vody – pokusy a koloběh vody
28. 3. divadlo ve školce ( 50kč)

Dobrovolný úkol na březen - voláme jaro