Stanoven dne: 26.5.2022 od 14.00 – 16.30 hod

 Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu

vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23,

pro školní rok 2022 / 2023

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2022
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.